​De Schoolcommissie

We zijn ongeveer een jaar geleden gestart als nieuwe schoolcommissie binnen de Zonnewijzer, maar brengen graag ons ‘werk’ bij u onder de aandacht. Als schoolcommissie werken we als een vertegenwoordiging van de ouders van de school. Kort gezegd kunnen we optreden als klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner richting/voor directeur en team. Ongeveer zes keer per jaar komen we bij elkaar om te spreken over het reilen en zeilen op de school. We werken samen met de directeur aan de taken en rollen die bij een schoolcommissie horen.

De schoolcommissie bestaat uit Tessa Bloem, Ursula de Boer, Corrie Duijtshoff,  Esmaralda Sanders en Jordy Hovingh (voorzitter). Onze kinderen zitten verdeeld over alle klassen, op deze manier hebben we een goed beeld van wat er speelt binnen onze school.
Heeft u vragen en/of opmerkingen voor de schoolcommissie dan kunt u die mailen naar: sc.cbsdezonnewijzer@vcomog.nl

 

De Medezeggenschapsraad

De MR is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijk zijn vertegenwoordigd.

Op een aantal terreinen moet de directeur zijn voorstellen voor advies of instemming voorleggen aan de MR. Onderwerpen die in de MR besproken worden zijn onder andere de financiën, het schoolplan, de schooltijden, de formatie, de schoolgids en het taakbeleid.
Voor de geleding ouder zitten in de MR: Jan Jacob Walma (voorzitter) en Jan Pieter van Tilburg. Voor de leerkrachten: Sylvia Boven (secretaris) en Chantal Jansen-Schipper. 
Het mailadres van de MR is: mr.cbsdezonnewijzer@vcomog.nl

U kunt hier de notulen van de vergadering van de schoolcommissie en MR opvragen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  De GMR bestaat uit 20 personen. Elke school levert één afgevaardigde naar de GMR óf een ouder óf een personeelslid, de Zonnewijzer wordt vertegenwoordigd door Jan Pieter van Tilburg, zodat uiteindelijk ouders en personeel evenredig zijn vertegenwoordigd.
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat momenteel uit:
Mevr. M. Metsemakers (Martine), Avemoerscampe 22, 9751 MB Haren. 06-27384496
voorzitter (personeelsgeleding)
Dhr. R. Heerlien (René), Noorderstraat 277, 9611 AG Sappemeer 0598-382381 (oudergeleding)